เรือโรงแรม ( Hotel Boat / Cruise)

เรือโรงแรม เป็นเรือที่ประกอบไปด้วยห้องนอน ห้องน้ำ ห้องอาหาร

และบริเวณนั่งเล่น เพื่อชมบรรยากาศ

ทางบริษัทได้ออกแบบและสร้างสรรค์เรือ

เพื่อให้อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าพัก

--------------------------------------------------------------------

Hotel Boat / Cruise

The boat consisting of bedrooms, bathrooms, dining room and a lobby. The company has designed and builtthis boat to suitethe customer preference. 

Visitors: 29,939