เรือขุดส่งดินด้วยท่อขนาด 14นิ้ว

เรือขุดส่งดินด้วยท่อขนาด 14นิ้ว

    เป็นเรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาด 14นิ้ว 

ถูกออกแบบสำหรับงานขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณ

ในการกักเก็บน้ำ ในแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆ อาทิเช่น เขื่อน

ทะเล ทะเลสาบ ฯลฯ

Visitors: 32,146